o mne


Ing. Dušan Timko,

znalec zapísaný v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom znalca 915575.

Znalecký odbor: 100000 - Elektrotechnika

Odvetvie: 10 04 00

Riadiacia technika, výpočtová technika (hardvér)

Zapísaný v zozname znalcov dňa 03.10.2019

Zameranie

"Obsahom odvetvia riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér) je skúmanie javov, technických zariadení a systémov súvisiacich s tvorbou elektronických informácií, ich distribúciou, uchovávaním a využívaním. Výpočtová technika zahŕňa technické prostriedky určené na akékoľvek spracovanie informácií."

cit: príloha č. 2, vyhláška č. 228/2018 Z.z.

vzdelanie

Som absolventom Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty elektrotechniky a informatiky, odbor silnoprúdová elektrotechnika (1988-1993).

V roku 1999 som ukončil štátnou skúškou doplnkové pedagogické štúdium.

vypracovanie znaleckých posudkov

V rámci mojej činnosti sa zameriavam predovšetkým na vypracovanie znaleckých posudkov pre súkromné a právnické osoby, orgány činné v trestnom konaní a súdy, odborné stanoviská a potvrdenia, odborné vyjadrenia a vysvetlenia, odborné konzulácie a iné činnosti podľa potreby a dohody. Spolupracujem pri výsluchoch a domových prehliadkach. Znalecký úkon realizujem samostatne. Spôsob a postup realizácie schvaľuje klient.

Ing. Dušan Timko znalec

cenník a objednávka

poskytovaných služieb


Výkon znaleckej činnosti nie je podnikanie (§ 2 ods. 9 zák. č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov). Nie som platcom DPH. Základnú (najnižšiu) tarifnú odmenu znalca stanovuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov. Hodinová odmena za jednu aj začatú hodinu výkonu znaleckej činnosti je 13,28 eura, ak nie je ďalej ustanovené inak. Okrem hodinovej odmeny znalcovi patrí ešte paušálna odmena podľa § 5, náhrada hotových výdavkov, paušálne výdavky podľa § 14 a náhrada za stratu času podľa § 17). V praxi je možné uplatniť aj zmluvné ceny, okrem prípadov znaleckých úkonov pre vybrané orgány verejnej moci SR (napr. polícia, prokuratúry, súdy...).


Objednávka by mala obsahovať nasledovné:

  • účel za ktorým má byť znalecký úkon vypracovaný,
  • dátum ku ktorému má byť znalecký úkon vypracovaný,
  • dátum dokedy má byť znalecký úkon vypracovaný,
  • dohodnutú sumu za úkon (pokiaľ je možné ju dohodnúť vopred),
  • presný názov objednávateľa úkonu, ktorý bude uvedený na prvej strane vypracovaného úkonu,
  • počet vyhotovení znaleckého posudku.

kontakty

môžete ma kontaktovať prostredníctvom formulára